Hotel Western park v Boskovicích hodnocení

Zásada ochrany osobních údajů

ve Westernovém městečku Boskovice

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) je Westernové městečko Boskovice, s.r.o., Komenského 50, 680 01 Boskovice, IČ: 255 91 894, DIČ CZ255 91 894

Kontaktní údaje správce:
Westernové městečko Boskovice, s.r.o.
Komenského 50
680 01 Boskovice
E-mail: info@westernove-mestecko.cz, pr@westernove-mestecko.cz
Telefon: 737 000 000
Odpovědná osoba: Luboš Procházka, jednatel společnosti Westernové městečko Boskovice, s.r.o.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako správce zpracováváme zejména osobní údaje nezbytné k uzavření ubytovací smlouvy. Osobní údaje poskytnuté pro tento účel nejsou dále používány k jiným účelům (např. zasílání obchodních sdělení) nebo zpřístupněny třetím osobám.
Jaké osobní údaje klientů zpracováváme?

 • jméno a příjmení (příp. IČ a DIČ u podnikajících fyzických osob)
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa bydliště

V ojedinělých případech zpracováváme údaje o datu narození, číslo bankovního účtu nebo rodné číslo, ale to jen pro účely uzavření ubytovací smlouvy a na výslovný požadavek klienta - pokud potřebuje tyto údaje do smlouvy uvést.

Nepracujeme se zvláštní kategorií osobních údajů (údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání atd.), které představují větší riziko pro subjekt údajů při případném úniku.

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získáváme od jejich subjektů a zpracováváme na základě těchto právních důvodů:

 1. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
 3. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je

 1. plnění zákonných povinností ubytovatele – vedení evidenční knihy ubytovaných hostů, domovní knihy pro účely evidence cizinců a dalších evidencí nebo statistik daných zákonem
 2. vyřízení poptávky pobytu nebo jiných služeb a uzavření ubytovací smlouvy; pro tyto účely jsou požadovány zejména jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje (e-mail, telefon), poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření ubytovací smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít
 3. zasílání obchodních sdělení a newsletterů

4. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Zpracováváme vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa) za účelem zasílání obchodních sdělení a newsletterů. Obchodní sdělení zasíláme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pouze s vaším předchozím souhlasem.
Pokud jste naším klientem, tzn. jste si u nás objednali pobyt nebo jiné služby, můžeme vám obchodní sdělení zasílat i bez předchozího souhlasu. Pokud se takto stane a nebudete mít o zasílání takových sdělení zájem, můžete další zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout (viz postup výše).

5. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje mažeme.

6. PRÁVA SUBJEKTU SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte možnost požadovat:

 • přístup ke svým osobním údajům
 • opravu osobních údajů
 • výmaz osobních údajů
 • omezení zpracování osobních údajů
 • přenositelnost osobních údajů jinému správci
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE TŘETÍMI STRANAMI

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám kromě poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje pro nás a našim jménem, pokud pro to nemáme právní základ.
Neposkytujeme osobní údaje třetím stranám pro jejich marketingové účely. Vaše osobní údaje můžeme dle zákona poskytnout třetí straně jen pokud to zákon umožňuje za účelem ochrany a hájení našich práv, majetku a oprávněných zájmů, nebo pokud to stanoví zákon v jiných případech (např. pokud jde o orgány veřejné moci).
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České republiky.

8. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.
Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy, ukládání dat na vlastním zabezpečeném serveru ad.
Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup jen pověřené osoby. Jde zejména o zaměstnance na úseku recepce, účetní a provozní.

9. AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady mohou být upravovány a aktualizovány zejména v souvislosti se změnami související legislativy. Proto je zde vždy uvedeno datum poslední revize.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Datum poslední revize 24. 5. 2018